Bài 23: Chữ Th, vần ia - Tiếng Việt Lớp 1

Hoc sinh nhận biết chữ cái th, âm ia. Biết đánh vần và ghép vần ia

video bài giảng Chữ Th, vần ia Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm