Bài 29: Luyện tập chính tả - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh phân biệt cách kết hợp một số chữ cái : k, c. Gg, gh, Ng, Ngh

video bài giảng Luyện tập chính tả Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm