Bài 50: Ôn tập và kể chuyện 10 - Tiếng Việt Lớp 1

Ôn tập các vần: ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 10 - Bài học đầu tiên của thỏ con Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm