Bài 65 - Ôn tập và kể chuyện 13 - Tiếng Việt Lớp 1

Ôn tập vần ong, ông, ung, ưng, iêc, iên, iêp, iêng, iêm, yên, iêt, iêu, yêu

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 13 - Lửa, mưa và con hổ hung hăng Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm