Bài 70: Ôn tập và kể chuyện 14 - Tiếng Việt Lớp 1

Ôn tập các vần uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươu

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 14 - Chuột nhà và chuột đồng Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm