Bài 75: Ôn tập và kể chuyện 15 - Tiếng Việt Lớp 1

Luyện tập với câu và từ có tiếng chứa vần ươc, ươt, ươm, ươp, ươn, ương, oa, oe

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 15 - Chuyện của mây Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm