Bài 80: Ôn tập và kể chuyện 16 - Tiếng Việt Lớp 1

Luyện tập với câu và từ có tiếng chứa vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 16 - Cặp sừng và đôi chân Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm