Bài 20: Ôn tập và kể chuyện 4 - Tiếng Việt Lớp 1

Ôn tập các chữ cái: m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 4 Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm