Bài 40: Ôn tập và kể chuyện 8 - Tiếng Việt Lớp 1

Ôn tập các vần đã học: om, ôm, ơm, em, êm, im, um

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 8 - chuyện Hai người bạn và con gấu Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm