Bài 45: Ôn tập và kể chuyện 9 - Tiếng Việt Lớp 1

Hoc sinh ôn tập các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu.Ghép vần thành tiếng, từ có nghĩa.

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 9 - chuyện Bông hoa cúc trắng Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm