Bài 38: Vần ai, ay, ây - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết vần ai, ay, ây. Ghép vần thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Vần ai, ay, ây Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm