Bài 42: Vần ao, eo - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết vần ao, eo. Ghép vần thành tiếng có nghĩa. Tập đọc một số đoạn văn ngắn chứa vần ao, eo.

video bài giảng Vần ao, e Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm