Bài 43: Vần au, âu, êu - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết vần au, âu, êu. Ghép vần thành tiếng, từ có nghĩa. Tập đọc đoạn văn ngắn chứa vần

video bài giảng Vần au, âu, êu Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm