Bài 37: vần em, êm, im, um - Tiếng Việt Lớp 1

Nhân biết các vần em, êm, im, um. Ghép vần thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Vần em, êm, im, um Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm