Bài 33: Vần en , ên, in, un - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh nhận biết vần en.ên, in, un. Biết cách ghép vần thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Vần en, ên, in, un Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm