Bài 63: Vần iêng, iêm, yên - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh luyện tập với từ và tiếng chứa vần iêng, iêm, yên

video bài giảng Vần iêng, iêm, yên Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm