Bài 44: Vần iu, ưu - Tiếng Việt Lớp 1

Hoc sinh nhận biết vần iu, ưu. Ghép vần thành tiếng từ có nghĩa. Tập đọc một số đoạn văn ngắn chứa vần

video bài giảng Vần iu, ưu Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm