Bài 77: Vần oai, uê, uy - Tiếng Việt Lớp 1

Làm bài tập với câu và từ có tiếng chứa vần oai, uê, uy

video bài giảng Vần oai, uê, uy Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm