Bài 36: Vần om, ôm, ơm - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết vần om, ôm , ơm. Ghép vần thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Vần om, ôm, ơm Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm