Bài 24: Vần ua, ưa - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh đọc và viết được vần ua, ưa. Đọc được một số từ ứng dụng.

video bài giảng Vần ua, ưa Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm