Bài 41: Vần ui, ưi - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết vần ui, ưi. Biết cách ghép vần thành tiếng có nghĩa. Tập đọc một số đoạn văn có chứa vần ui, ưi.

video bài giảng Vần ui, ưi Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm