Tuần 29 - Chủ điểm: Cây cối - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như s/x, in/inh. Luyện viết hoa chữ A theo kiểu 2. Mở rộng vốn từ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây