Tuần 4 - Chủ điểm: Bạn bè - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lần như iê/yê, r/d/gi, ân/âng. Luyện viết chữ hoa C. Ôn lại từ ngữ chỉ sự vật và mở rộng vốn từ về ngày, tháng, năm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây