Tuần 13 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Phân biệt d/r/gi, iu/uyu, dấu hỏi/dấu ngã. Mở rộng vốn từ về từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây