Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê, au/âu. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây