Tuần 22 - Chủ điểm: Sáng tạo - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ngã. Mở rộng vốn từ về sáng tạo. Luyện tập về cách sử dụng dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây