Bai 25: Dài hơn, ngắn hơn - Toán lớp 1

Học sinh học cách so sánh chiều dài, chiều cao của người, của các vật, cây cối, con vật... để tìm người( vật, cây, con vật) dài hơn, ngắn hơn, cao hơn, thấp hơn.

video bài giảng Dài hơn, ngắn hơn Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm