Bài 33: Luyện tập chung - Toán lớp 1

Học sinh luyện tập làm phép tính cộng, phép tính trừ số có hai chữ số với số có một chữ số hoặc với số có hai chữ số trong phạm vi dưới 100 (không nhớ)

video bài giảng Luyện tập chung về phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 100 (phần 1) Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm