Bài 20: Ôn tập chung - Toán lớp 1

Ôn tập lại các số từ 0 đến 10 và các phép cộng, trừ trong phạm vi 10, các hình đã học.

video bài giảng Ôn tập học kì 1 Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm