Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số - Toán lớp 1

Học sinh thực hành phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.

video bài giảng Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ nâng cao
Chưa làm