Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 1

Học sinh thực hành trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số, trong phạm vi dưới 100.

video bài giảng Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ nâng cao
Chưa làm