Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Toán lớp 1

Bài học sẽ giúp các em nắm được cách so sánh các số có hai chữ số, vận dụng kiến thức làm được nhiều bài tập hay nhé!

video bài giảng So sánh số có hai chữ số (Phần 1) Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 7
Trình độ nâng cao
Chưa làm