Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình - Toán lớp 1

Lắp ghép hình cho sẵn để tạo thành một hình mới.

video bài giảng Thực hành lắp ghép, xếp hình Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm