Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã - Toán lớp 3 - Sách Kết nối tri thức

Làm quen với chữ số La Mã; Đọc, viết số La Mã

video bài giảng Làm quen với chữ số La Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm

Học Tin Học