Bài 30: Mi-li-mét - Toán lớp 3 - Sách Kết nối tri thức

Đơn vị đo độ dài Mi-li-mét

video bài giảng Mi-li-mét Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm

Học Tin Học