đang tải bài tập bài
{"segment":[{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":5,"ques":"H\u00e3y ch\u1ecdn t\u1eeb ho\u1eb7c c\u1ee5m t\u1eeb th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o ch\u1ed7.... \u0111\u1ec3 ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00e2u sau: <br\/> H\u00ecnh g\u1ed3m hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B v\u00e0 t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c \u0111i\u1ec3m n\u1eb1m gi\u1eefa A v\u00e0 B \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0....","select":["A. \u0110\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng AB","B. \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng AB","C. Tia AB"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> H\u00ecnh g\u1ed3m hai \u0111i\u1ec3m A, B v\u00e0 t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c \u0111i\u1ec3m n\u1eb1m gi\u1eefa A v\u00e0 B \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng AB. <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D101.png' \/><\/center> <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: B<\/span> ","column":3}]}],"id_ques":1981},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":5,"ques":"H\u00e3y ch\u1ecdn t\u1eeb ho\u1eb7c c\u1ee5m t\u1eeb th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o ch\u1ed7.... \u0111\u1ec3 ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00e2u sau: <br\/> H\u00ecnh g\u1ed3m \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ea7n \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng \u0111\u01b0\u1ee3c chia ra b\u1edfi \u0111i\u1ec3m O \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0 m\u1ed9t....","select":["A. \u0110\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng g\u1ed1c O","B. \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng O","C. Tia g\u1ed1c O"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> H\u00ecnh g\u1ed3m \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ea7n \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng b\u1ecb chia ra b\u1edfi O \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0 m\u1ed9t tia g\u1ed1c O <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D102.png' \/><\/center><br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: C<\/span> ","column":3}]}],"id_ques":1982},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":5,"ques":"Th\u1ea7y gi\u00e1o y\u00eau c\u1ea7u \"v\u1ebd \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MN c\u1eaft \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng PQ\". Ba b\u1ea1n Lan, H\u00f9ng, Hu\u1ec7 v\u1ebd nh\u01b0 sau: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D104.png' \/><\/center> <br\/> H\u1ecfi b\u1ea1n n\u00e0o v\u1ebd \u0111\u00fang? ","select":["A. Hu\u1ec7","B. H\u00f9ng","C. Lan","D. C\u1ea3 3 b\u1ea1n \u0111\u1ec1u \u0111\u00fang"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Quan s\u00e1t h\u00ecnh v\u1ebd ta c\u00f3: <br\/> Hu\u1ec7 v\u1ebd: \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MN c\u1eaft \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng PQ t\u1ea1i m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m n\u1eb1m tr\u00ean MN v\u00e0 PQ <br\/> H\u00f9ng v\u1ebd: \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MN c\u1eaft \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng PQ t\u1ea1i \u0111\u1ea7u m\u00fat P c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng PQ <br\/> Hu\u1ec7 v\u1ebd: \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MN c\u1eaft \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng PQ t\u1ea1i \u0111\u1ea7u m\u00fat M c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n MN v\u00e0 \u0111\u1ea7u m\u00fat P c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n PQ (hay M v\u00e0 P tr\u00f9ng nhau <br\/> V\u1eady c\u1ea3 3 b\u1ea1n tr\u00ean \u0111\u1ec1u v\u1ebd \u0111\u00fang <br\/> <span class='basic_pink'> \u0110\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: D. C\u1ea3 3 b\u1ea1n \u0111\u1ec1u \u0111\u00fang<\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1983},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":5,"ques":"Th\u1ea7y gi\u00e1o y\u00eau c\u1ea7u \"v\u1ebd \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MP c\u1eaft tia Ox\". B\u1ed1n b\u1ea1n Hoa, Mai, Tu\u1ea5n, Minh v\u1ebd nh\u01b0 sau: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D105.png' \/><\/center> <br\/> H\u1ecfi b\u1ea1n n\u00e0o v\u1ebd \u0111\u00fang? ","select":["A. Mai v\u00e0 Tu\u1ea5n","B. Hoa v\u00e0 Mai","C. Tu\u1ea5n v\u00e0 Minh","D. C\u1ea3 4 b\u1ea1n \u0111\u1ec1u \u0111\u00fang"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Quan s\u00e1t h\u00ecnh v\u1ebd ta c\u00f3: <br\/> Hoa v\u1ebd: \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MP c\u1eaft tia Ox t\u1ea1i \u0111\u1ea7u m\u00fat O c\u1ee7a tia Ox<br\/> Mai v\u1ebd: MP c\u1eaft tia Ox t\u1ea1i m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m n\u1eb1m tr\u00ean \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MP v\u00e0 tia Ox (kh\u00e1c c\u00e1c \u0111\u1ea7u m\u00fat) <br\/> Tu\u1ea5n v\u1ebd: \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MP c\u1eaft tia Ox t\u1ea1i \u0111\u1ea7u m\u00fat O c\u1ee7a tia Ox v\u00e0 \u0111\u1ea7u m\u00fat M c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n MP (M tr\u00f9ng v\u1edbi O) <br\/> Minh v\u1ebd: \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MP c\u1eaft tia Ox t\u1ea1i \u0111\u1ea7u m\u00fat M c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n MP <br\/> V\u1eady c\u1ea3 4 b\u1ea1n tr\u00ean \u0111\u1ec1u v\u1ebd \u0111\u00fang <br\/> <span class='basic_pink'> \u0110\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: D. C\u1ea3 4 b\u1ea1n \u0111\u1ec1u \u0111\u00fang<\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1984},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho \u0111i\u1ec3m I l\u00e0 m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m b\u1ea5t k\u00ec c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng AB. Kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh n\u00e0o sau \u0111\u00e2y \u0111\u00fang?","select":["A. \u0110i\u1ec3m I ph\u1ea3i tr\u00f9ng v\u1edbi A ho\u1eb7c B","B. \u0110i\u1ec3m I n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B","C. \u0110i\u1ec3m I ho\u1eb7c tr\u00f9ng v\u1edbi \u0111i\u1ec3m A ho\u1eb7c n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B ho\u1eb7c tr\u00f9ng v\u1edbi B","D. \u0110i\u1ec3m I ph\u1ea3i kh\u00e1c \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 \u0111i\u1ec3m B"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3: <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m I l\u00e0 m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m b\u1ea5t k\u00ec c\u1ee7a \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng AB n\u00ean c\u00f3 3 tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p x\u1ea3y ra: <br\/> +) \u0110i\u1ec3m I n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D110.png' \/><\/center> <br\/> +) \u0110i\u1ec3m I tr\u00f9ng v\u1edbi \u0111i\u1ec3m A <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D111.png' \/><\/center> <br\/> +) \u0110i\u1ec3m I tr\u00f9ng v\u1edbi \u0111i\u1ec3m B <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D112.png' \/><\/center> <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh C \u0111\u00fang<\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1985},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":5,"ques":"Tr\u00ean \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MN = 6cm, l\u1ea5y \u0111i\u1ec3m A sao cho MA = 3cm. Kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh n\u00e0o sau \u0111\u00e2y \u0111\u00fang?","select":["A. \u0110i\u1ec3m A kh\u00f4ng n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N","B. \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MA d\u00e0i h\u01a1n \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng AN","C. \u0110o\u1ea1n th\u1eb3ng MA b\u1eb1ng \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng AN","D. C\u1ea3 3 \u0111\u00e1p \u00e1n tr\u00ean \u0111\u1ec1u sai"],"hint":"T\u00ednh \u0111\u1ed9 d\u00e0i \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng AN r\u1ed3i ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","explain":" <span class='basic_left'><span class='basic_green'>H\u01b0\u1edbng d\u1eabn:<\/span><br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 1: <\/b> C\u1ea7n ch\u1ee9ng t\u1ecf \u0111i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N <br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 2: <\/b> V\u00ec A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N n\u00ean MA + AN = MN <br\/> T\u1eeb \u0111\u00f3 ta t\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c AN <br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 3: <\/b> Ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang <\/span> <br\/><br\/> <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D113.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m A thu\u1ed9c \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MN n\u00ean tia MA tr\u00f9ng v\u1edbi tia MN (1)<br\/> M\u00e0 MA = 3cm, MN = 6cm n\u00ean MA < MN (2) <br\/> T\u1eeb (1) v\u00e0 (2) $\\Rightarrow$ \u0111i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N $\\Rightarrow$ MA + AN = MN <br\/> $\\Rightarrow$ AN = MN - MA = 6cm - 3cm = 3cm <br\/> $\\Rightarrow$ MA = AN = 3cm <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh \u0111\u00fang l\u00e0: C <\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1986},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":5,"ques":"Qua hai \u0111i\u1ec3m ph\u00e2n bi\u1ec7t v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c bao nhi\u00eau \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng?","select":["A. 1","B. 2","C. 3","D. M\u1ed9t s\u1ed1 kh\u00e1c"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Qua hai \u0111i\u1ec3m ph\u00e2n bi\u1ec7t ta v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c duy nh\u1ea5t m\u1ed9t \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: A <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1987},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":5,"ques":"Qua 3 \u0111i\u1ec3m kh\u00f4ng th\u1eb3ng h\u00e0ng v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c bao nhi\u00eau \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng?","select":["A. 1","B. 2","C. 3","D. M\u1ed9t s\u1ed1 kh\u00e1c"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Qua 3 \u0111i\u1ec3m kh\u00f4ng th\u1eb3ng h\u00e0ng ta v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c 3 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng nh\u01b0 h\u00ecnh v\u1ebd <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D114.png' \/><\/center> <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: C <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1988},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D117.png' \/><\/center> <br\/> H\u00e3y ch\u1ecdn c\u1ee5m t\u1eeb th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o ch\u1ed7.... \u0111\u1ec3 ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00e2u sau: <br\/> Tia OB v\u00e0 tia MA....","select":["A. Kh\u00f4ng c\u1eaft nhau","B. Tr\u00f9ng nhau","C. \u0110\u1ed1i nhau","D. C\u1eaft nhau"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/>Quan s\u00e1t h\u00ecnh v\u1ebd ta c\u00f3: <br\/> Tia OB v\u00e0 tia MA kh\u00f4ng c\u00f3 \u0111i\u1ec3m chung <br\/> N\u00ean tia OB v\u00e0 tia MA kh\u00f4ng c\u1eaft nhau c\u0169ng kh\u00f4ng tr\u00f9ng nhau, kh\u00f4ng \u0111\u1ed1i nhau <br\/> V\u1eady c\u1ee5m t\u1eeb th\u00edch h\u1ee3p l\u00e0: <span class='basic_pink'> Kh\u00f4ng c\u1eaft nhau<\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1989},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D117.png' \/><\/center> <br\/> H\u00e3y ch\u1ecdn c\u1ee5m t\u1eeb th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o ch\u1ed7.... \u0111\u1ec3 ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00e2u sau: <br\/> Tia OA v\u00e0 tia OB l\u00e0 hai tia....","select":["A. Tr\u00f9ng nhau","B. kh\u00f4ng chung g\u1ed1c","C. \u0110\u1ed1i nhau","D. Chung g\u1ed1c"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/>Quan s\u00e1t h\u00ecnh v\u1ebd ta c\u00f3: <br\/> Tia OA v\u00e0 tia OB c\u00f3 chung g\u1ed1c O <br\/> Tia OA v\u00e0 tia OB kh\u00f4ng t\u1ea1o th\u00e0nh m\u1ed9t \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng n\u00ean ch\u00fang kh\u00f4ng \u0111\u1ed1i nhau <br\/> Tia OA v\u00e0 tia OB c\u0169ng kh\u00f4ng c\u00f9ng thu\u1ed9c m\u1ed9t n\u1eeda \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng n\u00ean ch\u00fang kh\u00f4ng tr\u00f9ng nhau <br\/> V\u1eady tia OA v\u00e0 tia OA l\u00e0 hai tia <span class='basic_pink'> chung g\u1ed1c<\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1990},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":5,"ques":"H\u00e3y ch\u1ecdn h\u00ecnh v\u1ebd \u0111\u00fang theo di\u1ec5n \u0111\u1ea1t sau: <br\/> V\u1ebd 3 \u0111i\u1ec3m M, N, P kh\u00f4ng th\u1eb3ng h\u00e0ng, v\u1ebd \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng \u0111i qua M v\u00e0 P, v\u1ebd \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u00f3 hai m\u00fat M v\u00e0 N. V\u1ebd n\u1eeda \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng g\u1ed1c P \u0111i qua N.","select":["A. <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D118.png' \/><\/center>","B. <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D119.png' \/><\/center>","C. <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D120.png' \/><\/center>"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> H\u00ecnh A v\u1ebd: \u0110\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng MP, \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MN v\u00e0 n\u1eeda \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng g\u1ed1c P \u0111i qua N <b> (th\u1ecfa m\u00e3n) <\/b> <br\/> H\u00ecnh B v\u1ebd: \u0110\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng MN, \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MP tr\u00e1i v\u1edbi \u0111\u1ec1 b\u00e0i l\u00e0 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MN v\u00e0 \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng MP <br\/> H\u00ecnh C v\u1ebd: \u0110\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng MP, \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng MN v\u00e0 n\u1eeda \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng g\u1ed1c N \u0111i qua P (tr\u00e1i v\u1edbi \u0111\u1ec1 b\u00e0i l\u00e0 n\u1eeda \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng g\u1ed1c P \u0111i qua N) <br\/><span class='basic_pink'> V\u1eady h\u00ecnh v\u1ebd \u0111\u00fang l\u00e0: <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D118.png' \/><\/center> <\/span> ","column":3}]}],"id_ques":1991},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":5,"ques":"V\u1ebd 3 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng sao cho m\u1ed7i \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u1eaft hai \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u00f2n l\u1ea1i. <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D121.png' \/><\/center> H\u00ecnh v\u1ebd n\u00e0o \u0111\u00fang? ","select":["A. H\u00ecnh 1","B. H\u00ecnh 2","C. H\u00ecnh 3","D. C\u1ea3 3 h\u00ecnh \u0111\u1ec1u \u0111\u00fang"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> H\u00ecnh A: MN c\u1eaft PQ t\u1ea1i m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m \u1edf gi\u1eefa hai \u0111\u1ea7u m\u00fat v\u00e0 c\u1eaft MQ t\u1ea1i M <br\/> MQ c\u1eaft MN t\u1ea1i M v\u00e0 c\u1eaft PQ t\u1ea1i Q <br\/> PQ c\u1eaft MN t\u1ea1i m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m \u1edf gi\u1eefa hai \u0111\u1ea7u m\u00fat v\u00e0 c\u1eaft MQ t\u1ea1i Q <br\/> H\u00ecnh B: MN c\u1eaft MP t\u1ea1i M, c\u1eaft PN t\u1ea1i N <br\/> NP c\u1eaft MN t\u1ea1i N, c\u1eaft PM t\u1ea1i M <br\/> PM c\u1eaft MN t\u1ea1i M, c\u1eaft PN t\u1ea1i N <br\/> H\u00ecnh C: MN c\u1eaft PQ v\u00e0 KH; KH c\u1eaft PQ v\u00e0 MN, PQ c\u1eaft KH v\u00e0 MN <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady c\u1ea3 3 h\u00ecnh tr\u00ean \u0111\u1ec1u \u0111\u00fang <\/span>","column":2}]}],"id_ques":1992},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":5,"ques":"Tr\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng a l\u1ea5y 3 \u0111i\u1ec3m A, B, C sao cho AB = 4cm, BC = 2cm. T\u00ednh \u0111\u1ed9 d\u00e0i AC bi\u1ebft B n\u1eb1m gi\u1eefa A v\u00e0 C. ","select":["A. AC = 3cm","B. AC = 4cm","C. AC = 2cm","D. AC = 6cm"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D128.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec A, B, C c\u00f9ng thu\u1ed9c \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng a <br\/> \u0110i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 C <br\/> N\u00ean AC = AB + BC = 4cm + 2cm = 6cm <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady: AC = 6cm <\/span>","column":2}]}],"id_ques":1993},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":5,"ques":"Tr\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng d l\u1ea5y 3 \u0111i\u1ec3m M, N, P sao cho MN = 8cm, NP = 3cm. T\u00ednh \u0111\u1ed9 d\u00e0i MP bi\u1ebft P n\u1eb1m gi\u1eefa M v\u00e0 N. ","select":["A. MP = 5cm","B. MP = 11cm","C. MP = 4cm","D. MP = 7cm"],"hint":"","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D129.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec M, N, P c\u00f9ng thu\u1ed9c \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng d <br\/> \u0110i\u1ec3m P n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N <br\/> N\u00ean MP + PN = MN $\\Rightarrow$ MP = MN - PN = 8cm - 3cm = 5cm <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady: MP = 5cm <\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1994},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":5,"ques":"\u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N th\u00ec:","select":["A. ME + EN = MN","B. EM + MN = EN","C. NE + MN = EM","D. \u0110\u00e1p \u00e1n kh\u00e1c"],"hint":"","explain":"<span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N n\u00ean ME + EN = MN <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: A <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1995},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":5,"ques":"\u0110i\u1ec3m I n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B th\u00ec:","select":["A. IA + AB = IB","B. AI + IB = AB","C. IB + AB = IA","D. \u0110\u00e1p \u00e1n kh\u00e1c"],"hint":"","explain":"<span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m I n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B n\u00ean: <br\/> AI + IB = AB <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: B <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1996},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 7cm. H\u1ecfi \u0111i\u1ec3m n\u00e0o n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m c\u00f2n l\u1ea1i?","select":["A. \u0110i\u1ec3m C","B. \u0110i\u1ec3m A","C. \u0110i\u1ec3m B","D. Kh\u00f4ng \u0111i\u1ec3m n\u00e0o n\u1eb1m gi\u1eefa"],"hint":"T\u00ednh AB + AC r\u1ed3i so s\u00e1nh v\u1edbi BC.","explain":"<span class='basic_left'><span class='basic_green'>T\u00f3m t\u1eaft:<\/span><br\/> AB = 3cm <br\/> AC = 4cm <br\/> BC = 7cm <br\/> H\u1ecfi \u0111i\u1ec3m n\u00e0o n\u1eb1m gi\u1eefa? <\/span> <br\/><br\/> <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Ta c\u00f3: AB = 3cm, AC = 4cm <br\/> AB + AC = 3cm + 4cm = 7cm <br\/> M\u00e0 BC = 7cm <br\/> N\u00ean AB + AC = BC <br\/> Do \u0111\u00f3 \u0111i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m B v\u00e0 C <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: B. \u0110i\u1ec3m A <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1997},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho MA = 8cm, MB = 2cm, AB = 6cm. H\u1ecfi \u0111i\u1ec3m n\u00e0o n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m c\u00f2n l\u1ea1i?","select":["A. \u0110i\u1ec3m A","B. \u0110i\u1ec3m B","C. \u0110i\u1ec3m M","D. Kh\u00f4ng \u0111i\u1ec3m n\u00e0o n\u1eb1m gi\u1eefa"],"hint":"T\u00ednh MB + AB r\u1ed3i so s\u00e1nh v\u1edbi MA.","explain":"<span class='basic_left'><span class='basic_green'>T\u00f3m t\u1eaft:<\/span><br\/> MA = 8cm <br\/> MB = 2cm <br\/> AB = 6cm <br\/> H\u1ecfi \u0111i\u1ec3m n\u00e0o n\u1eb1m gi\u1eefa? <\/span> <br\/><br\/> <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Ta c\u00f3: AB = 6cm, MB = 2cm <br\/> MB + AB = 2cm + 6cm = 8cm <br\/> M\u00e0 MA = 8cm <br\/> N\u00ean MB + AB = MA <br\/> Do \u0111\u00f3 \u0111i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 A <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: B. \u0110i\u1ec3m B <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1998},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho AB = 6cm. \u0110i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B sao cho AC = 2cm. \u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 B sao cho CE = 1,5cm. <br\/> <b> C\u00e2u 1: <\/b> H\u00e3y so s\u00e1nh AC v\u00e0 EB?","select":["A. AC > EB","B. AC < EB","C. AC = EB"],"hint":"T\u00ednh CB sau \u0111\u00f3 t\u00ednh EB","explain":"<span class='basic_left'><span class='basic_green'>T\u00f3m t\u1eaft:<\/span><br\/> AB = 6cm <br\/> AC = 2cm <br\/> CE = 1,5cm <br\/> \u0110i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa 2 \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B <br\/> \u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 B <br\/> So s\u00e1nh AC v\u00e0 EB <\/span> <br\/><br\/> <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/>Ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D133.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B n\u00ean: <br\/> $\\begin{align*} AC + CB &= AB \\\\ 2cm + CB &= 6cm \\\\ CB &= 6cm - 2cm \\\\ CB &= 4cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 B n\u00ean: <br\/> $\\begin{align*} CE + EB &= CB \\\\ 1,5cm +EB &= 4cm \\\\ EB &= 4cm - 1,5cm \\\\ EB &= 2,5cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec AC = 2cm, EB = 2,5cm m\u00e0 2cm < 2,5cm n\u00ean AC < EB <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: AC < EB <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":1999},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":5,"ques":"Cho AB = 6cm. \u0110i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B sao cho AC = 2cm. \u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 B sao cho CE = 1,5cm. <br\/> <b> C\u00e2u 2: <\/b> H\u00e3y so s\u00e1nh CB v\u00e0 AE?","select":["A. CB > AE","B. CB = AE","C. CB < AE"],"hint":"T\u00ednh AE r\u1ed3i so s\u00e1nh v\u1edbi CB","explain":"<span class='basic_left'><span class='basic_green'>T\u00f3m t\u1eaft:<\/span><br\/> AB = 6cm <br\/> AC = 2cm <br\/> CE = 1,5cm <br\/> \u0110i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa 2 \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B <br\/> \u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 B <br\/> So s\u00e1nh CB v\u00e0 AE <\/span> <br\/><br\/> <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/>Ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv1/img\/H615_D133.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B <br\/> \u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 B <br\/> $\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m E n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B <br\/> $\\begin{align*} AE + EB &= AB \\\\ AE + 2,5cm &= 6cm \\\\ AE &= 6cm - 2,5cm \\\\ AE &= 3,5cm \\end{align*}$ <br\/> Theo c\u00e2u 1, CB = 4cm <br\/> V\u00ec CB = 4cm, AE = 3,5cm m\u00e0 3,5cm < 4cm n\u00ean CB > AE <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0: CB > AE <\/span> ","column":4}]}],"id_ques":2000}],"lesson":{"save":0,"level":1}}

Điểm của bạn.

Câu hỏi này theo dạng chọn đáp án đúng, sau khi đọc xong câu hỏi, bạn bấm vào một trong số các đáp án mà chương trình đưa ra bên dưới, sau đó bấm vào nút gửi để kiểm tra đáp án và sẵn sàng chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Trả lời đúng trong khoảng thời gian quy định bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 1 phút đầu tiên + 5 điểm
Trong khoảng 1 phút -> 2 phút + 4 điểm
Trong khoảng 2 phút -> 3 phút + 3 điểm
Trong khoảng 3 phút -> 4 phút + 2 điểm
Trong khoảng 4 phút -> 5 phút + 1 điểm

Quá 5 phút: không được cộng điểm

Tổng thời gian làm mỗi câu (không giới hạn)

Điểm của bạn.

Bấm vào đây nếu phát hiện có lỗi hoặc muốn gửi góp ý