đang tải bài tập bài
{"segment":[{"time":24,"part":[{"title":"\u0110i\u1ec1n \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"","temp":"fill_the_blank_random","content":"","correct":[[["6"],["2"]]],"list":[{"point":10,"width":50,"type_input":"","ques":"Tr\u00ean tia Ox l\u1ea5y hai \u0111i\u1ec3m M, N sao cho OM = 3cm v\u00e0 \u0111i\u1ec3m N sao cho ON = 7cm. L\u1ea5y \u0111i\u1ec3m P sao cho MP = 2cm. T\u00ednh PN. <br\/> PN = _input_ cm ho\u1eb7c PN = _input_cm ","hint":"V\u1ebd h\u00ecnh th\u1ec3 hi\u1ec7n 2 tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p O, P n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi M ho\u1eb7c O, P n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi M","explain":" <span class='basic_left'><span class='basic_green'>H\u01b0\u1edbng d\u1eabn:<\/span><br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 1: <\/b> V\u1ebd h\u00ecnh hai tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p <br\/> Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p O, P n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi M <br\/> Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p O, P n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi M <br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 2: <\/b> T\u00ednh PN = ? Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p O, P n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi M <br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 3: <\/b> T\u00ednh PN = ? Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p O, P n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M <\/span> <br\/><br\/><span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span><br\/> <br\/> <span class='basic_left'> <b> T\u00f3m t\u1eaft: <\/b> <br\/> Cho M thu\u1ed9c tia Ox <br\/> OM = 3cm <br\/> ON = 7cm <br\/> P $\\in$ Ox sao cho MP = 2cm <br\/> T\u00ednh PN = ?<\/span> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <b> Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p 1: <\/b> \u0110i\u1ec3m O v\u00e0 \u0111i\u1ec3m P n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K101.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec hai \u0111i\u1ec3m M, N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox <br\/> OM = 3cm, ON = 7cm; 3cm < 7cm n\u00ean OM < ON <br\/> $\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N <br\/> $\\begin{align*} \\Rightarrow OM + MN &= ON \\\\ 3cm + MN &= 7cm \\\\ MN &= 7cm - 3cm \\\\ MN &= 4cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec hai \u0111i\u1ec3m O, P n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M m\u00e0 \u0111i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N <br\/> N\u00ean \u0111i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m P v\u00e0 N <br\/> $\\begin{align*} \\Rightarrow PN &= PM + MN \\\\ PN &= 2cm + 4cm \\\\ PN &= 6cm\\end{align*}$ <br\/> <b> Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p 2: <\/b> \u0110i\u1ec3m O v\u00e0 P n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K102.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec O v\u00e0 P n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M n\u00ean M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 P <br\/> $\\begin{align*} \\Rightarrow OM + MP &= OP \\\\ 3cm + 2cm &= OP \\\\ OP &= 5cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec OP = 5cm, ON = 7cm <br\/> M\u00e0 5cm < 7cm n\u00ean OP < ON <br\/> $\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m P n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N <br\/> $\\begin{align*} \\Rightarrow OP + PN &= ON \\\\ 5cm + PN &= 7cm \\\\ PN &= 7cm - 5cm \\\\ PN &= 2cm \\end{align*}$ <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady PN = 2cm ho\u1eb7c PN = 6cm <\/span> "}]}],"id_ques":2001},{"time":24,"part":[{"title":"\u0110i\u1ec1n \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"","temp":"fill_the_blank","content":"","correct":[[["9"]]],"list":[{"point":10,"width":50,"type_input":"","ques":"Tr\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng d l\u1ea5y 4 \u0111i\u1ec3m A, B, C, D sao cho \u0111i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B, \u0111i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 D. Bi\u1ebft AD = 12cm, AC = BD, AC = 3cm. T\u00ednh CD = ? <br\/> \u0110\u00e1p \u00e1n l\u00e0: CD = _input_ cm ","hint":"","explain":" <span class='basic_left'><span class='basic_green'>H\u01b0\u1edbng d\u1eabn:<\/span><br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 1: <\/b> T\u00ednh CB = ? <br\/> <b> B\u01b0\u1edbc 2: <\/b> T\u00ednh CD = ? <\/span> <br\/><br\/><span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span><br\/> <br\/> <span class='basic_left'> <b> T\u00f3m t\u1eaft: <\/b> <br\/> Cho 4 \u0111i\u1ec3m A, B, C, D thu\u1ed9c \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng d <br\/> \u0110i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa 2 \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B <br\/> \u0110i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 D <br\/> AD = 12cm <br\/> AC = BD <br\/> AC = 3cm <br\/> T\u00ednh CD = ? <\/span> <br\/> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K104.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m C n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 B, \u0111i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 D <br\/> N\u00ean \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 \u0111i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 D <br\/>$\\begin{align*} AC + CB + BD &= AD \\\\ 3cm + CB + 3cm &= 12cm \\\\ CB &= 12cm - 3cm - 3cm \\\\ CB &= 6cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m C v\u00e0 D n\u00ean ta c\u00f3: <br\/> $\\begin{align*} CD &= CB + BD \\\\ CD &= 6cm + 3cm \\\\ CD &= 9cm \\end{align*}$ <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady CD = 9cm <\/span> "}]}],"id_ques":2002},{"time":24,"part":[{"title":"\u0110i\u1ec1n \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"","temp":"fill_the_blank","content":"","correct":[[["11175"]]],"list":[{"point":10,"width":80,"type_input":"","ques":"Cho 150 \u0111i\u1ec3m trong \u0111\u00f3 kh\u00f4ng c\u00f3 3 \u0111i\u1ec3m n\u00e0o th\u1eb3ng h\u00e0ng. Bi\u1ebft c\u1ee9 hai \u0111i\u1ec3m n\u1ed1i v\u1edbi nhau \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng. H\u1ecfi v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea5t c\u1ea3 bao nhi\u00eau \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng? <br\/> \u0110\u00e1p \u00e1n l\u00e0: _input_ \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng ","hint":"S\u1ed1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng = $\\dfrac{n . (n - 1)}{2}$","explain":" <span class='basic_left'><span class='basic_green'>H\u01b0\u1edbng d\u1eabn:<\/span><br\/> V\u00ec m\u1ed7i \u0111i\u1ec3m n\u1ed1i v\u1edbi 1 \u0111i\u1ec3m kh\u00e1c \u0111\u01b0\u1ee3c 1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> N\u00ean 1 \u0111i\u1ec3m n\u1ed1i v\u1edbi n \u0111i\u1ec3m \u0111\u01b0\u1ee3c n - 1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> n \u0111i\u1ec3m n\u1ed1i v\u1edbi nhau \u0111\u01b0\u1ee3c <br\/> $\\dfrac{n.(n - 1)}{2}$ <br\/> (V\u00ec m\u1ed7i \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ednh 2 l\u1ea7n n\u00ean k\u1ebft qu\u1ea3 \u0111em chia 2) <\/span> <br\/><br\/><span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span><br\/> <br\/> V\u00ec qua 2 \u0111i\u1ec3m v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> N\u00ean qua 150 \u0111i\u1ec3m v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ed1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng l\u00e0: <br\/> $\\dfrac{150 . (150 - 1)}{2}$ = 11175 (\u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng) <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady s\u1ed1 c\u1ea7n \u0111i\u1ec1n l\u00e0: 11175 <\/span> "}]}],"id_ques":2003},{"time":24,"part":[{"title":"\u0110i\u1ec1n \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"","temp":"fill_the_blank","content":"","correct":[[["16"]]],"list":[{"point":10,"width":50,"type_input":"","ques":"Cho n \u0111i\u1ec3m ph\u00e2n bi\u1ec7t. C\u1ee9 qua hai \u0111i\u1ec3m ta k\u1ebb m\u1ed9t \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng. Trong n \u0111i\u1ec3m kh\u00f4ng c\u00f3 3 \u0111i\u1ec3m n\u00e0o th\u1eb3ng h\u00e0ng. T\u00ednh n bi\u1ebft v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c 120 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng. <br\/> \u0110\u00e1p \u00e1n l\u00e0: _input_ \u0111i\u1ec3m ","hint":"T\u00ednh n theo c\u00f4ng th\u1ee9c: S\u1ed1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng = $\\dfrac{n . (n - 1)}{2}$","explain":" <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span><br\/> <br\/> V\u00ec qua 2 \u0111i\u1ec3m v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> N\u00ean qua n \u0111i\u1ec3m v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ed1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng l\u00e0: <br\/> $\\dfrac{n . (n - 1)}{2}$ \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> M\u00e0 s\u1ed1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0 120 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng n\u00ean ta c\u00f3: <br\/> $\\begin{align*}\\dfrac{n . (n - 1)}{2} &= 120 \\\\ n . (n - 1) &= 120 . 2 \\\\ n . (n - 1) &= 240 \\\\ n . (n - 1) &= 16 . 15 \\end{align*}$<br\/> $\\Rightarrow$ n = 16 hay qua 16 \u0111i\u1ec3m v\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c 120 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady s\u1ed1 c\u1ea7n \u0111i\u1ec1n l\u00e0: 16 <\/span> "}]}],"id_ques":2004},{"time":24,"part":[{"title":"\u0110i\u1ec1n \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"","temp":"fill_the_blank","content":"","correct":[[["190"]]],"list":[{"point":10,"width":50,"type_input":"","ques":"Cho 20 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng trong \u0111\u00f3 m\u1ed7i \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng \u0111\u1ec1u c\u1eaft c\u00e1c \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u00f2n l\u1ea1i, kh\u00f4ng c\u00f3 3 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng n\u00e0o \u0111\u1ed3ng quy. T\u00ednh s\u1ed1 giao \u0111i\u1ec3m? <br\/> \u0110\u00e1p \u00e1n l\u00e0: _input_ giao \u0111i\u1ec3m ","hint":" S\u1ed1 giao \u0111i\u1ec3m = $\\dfrac{n . (n - 1)}{2}$","explain":" <span class='basic_left'><span class='basic_green'>H\u01b0\u1edbng d\u1eabn:<\/span><br\/>V\u00ec 2 \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng c\u1eaft nhau t\u1ea1o ra m\u1ed9t giao \u0111i\u1ec3m <br\/> N\u00ean 1 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u1eaft n \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng kh\u00e1c t\u1ea1o ra n - 1 giao \u0111i\u1ec3m <br\/> N\u00ean n \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u1eaft nhau trong \u0111\u00f3 kh\u00f4ng c\u00f3 3 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng n\u00e0o \u0111\u1ed3ng quy t\u1ea1o ra: $\\dfrac{n . (n - 1)}{2}$ giao \u0111i\u1ec3m <\/span> <br\/><br\/> <span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span><br\/> <br\/> V\u00ec 2 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u1eaft nhau t\u1ea1o ra m\u1ed9t giao \u0111i\u1ec3m <br\/> N\u00ean 20 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng c\u1eaft nhau kh\u00f4ng c\u00f3 3 \u0111o\u1ea1n th\u1eb3ng n\u00e0o \u0111\u1ed3ng quy t\u1ea1o ra s\u1ed1 giao \u0111i\u1ec3m l\u00e0: <br\/> $\\dfrac{20 . (20 - 1)}{2} = 190$ (giao \u0111i\u1ec3m) <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady s\u1ed1 c\u1ea7n \u0111i\u1ec1n l\u00e0: 190 <\/span> "}]}],"id_ques":2005},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00fang hay sai","title_trans":"","temp":"true_false","correct":[["t","t","t","f"]],"list":[{"point":10,"image":"","col_name":["Kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh","\u0110\u00fang","Sai"],"arr_ques":[" N\u1ebfu hai \u0111i\u1ec3m M, N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox sao cho OM < ON th\u00ec \u0111i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N "," N\u1ebfu hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox sao cho OM < ON th\u00ec OM + MN = ON","N\u1ebfu hai \u0111i\u1ec3m M, N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox sao cho OM < ON th\u00ec hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M ","N\u1ebfu hai \u0111i\u1ec3m M, N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox sao cho OM < ON th\u00ec tia OM v\u00e0 tia ON l\u00e0 hai tia ph\u00e2n bi\u1ec7t"],"hint":"","explain":[" <b> \u0110\u00daNG <\/b>v\u00ec: N\u1ebfu hai \u0111i\u1ec3m M, N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox th\u00ec OM v\u00e0 ON l\u00e0 hai tia tr\u00f9ng nhau m\u00e0 OM < ON n\u00ean \u0111i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N","<br\/> <b> \u0110\u00daNG <\/b>v\u00ec: Theo c\u00e2u tr\u00ean \u0111\u00e3 ch\u1ec9 ra \u0111i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N n\u00ean OM + MN = ON ","<br\/><b> \u0110\u00daNG <\/b> v\u00ec: \u0110i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O v\u00e0 N n\u00ean hai \u0111i\u1ec3m O, N n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M ","<br\/> <b> SAI <\/b> v\u00ec: Hai tia OM, ON c\u00f3 chung g\u1ed1c O <br\/> Hai \u0111i\u1ec3m M, N c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ox n\u00ean OM, ON c\u00f9ng thu\u1ed9c n\u1eeda \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng ch\u1ee9a tia Ox <br\/> N\u00ean hai tia OM v\u00e0 ON l\u00e0 hai tia tr\u00f9ng nhau"]}]}],"id_ques":2006},{"time":24,"part":[{"title":"Tr\u00ean tia Bt x\u00e1c \u0111\u1ecbnh 2 \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 D sao cho BA = 15cm, BD = 27cm. H\u00e3y s\u1eafp x\u1ebfp c\u00e1c c\u00e2u sau \u0111\u1ec3 ch\u1ee9ng t\u1ecf \u0111i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m B v\u00e0 D.","title_trans":"","temp":"sequence","correct":[[[2],[3],[1],[4]]],"list":[{"point":10,"image":"","left":["$\\Rightarrow$ Tia BA v\u00e0 tia BD tr\u00f9ng nhau ","Ta c\u00f3: BA = 15cm, BD = 27cm m\u00e0 15cm < 27cm n\u00ean BA < BD","Hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 D c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Bt","$\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m B v\u00e0 D"],"top":70,"hint":"","explain":"Ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K106.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec hai \u0111i\u1ec3m A, D c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Bt <br\/> $\\Rightarrow$ tia BA v\u00e0 tia BD tr\u00f9ng nhau <br\/>Ta l\u1ea1i c\u00f3: BA = 15cm, BD = 27cm m\u00e0 15cm < 27cm n\u00ean BA < BD <br\/> $\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m A n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m B v\u00e0 D"}]}],"id_ques":2007},{"time":24,"part":[{"title":"Tr\u00ean tia Ay x\u00e1c \u0111\u1ecbnh 2 \u0111i\u1ec3m B v\u00e0 C sao cho AB = 5cm, AC = 7cm. H\u00e3y s\u1eafp x\u1ebfp c\u00e1c c\u00e2u sau \u0111\u1ec3 ch\u00fang t\u1ecf BA v\u00e0 BC l\u00e0 hai tia \u0111\u1ed1i nhau.","title_trans":"","temp":"sequence","correct":[[[2],[1],[3],[4]]],"list":[{"point":10,"image":"","left":["Ta c\u00f3: AB = 5cm; AC = 7cm m\u00e0 5cm < 7cm n\u00ean AB < AC ","V\u00ec B, C c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ay n\u00ean AB v\u00e0 AC l\u00e0 hai tia tr\u00f9ng nhau","N\u00ean \u0111i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 C","$\\Rightarrow$ Tia BA v\u00e0 tia BC l\u00e0 hai tia \u0111\u1ed1i nhau"],"top":70,"hint":"","explain":"Ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K108.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec hai \u0111i\u1ec3m B, C c\u00f9ng thu\u1ed9c tia Ay n\u00ean AB v\u00e0 AC l\u00e0 hai tia tr\u00f9ng nhau <br\/> Ta l\u1ea1i c\u00f3: AB = 5cm, AC = 7cm m\u00e0 5cm < 7cm n\u00ean AB < AC <br\/> $\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m B n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m A v\u00e0 C <br\/> $\\Rightarrow$ Tia BA v\u00e0 tia BC l\u00e0 hai tia \u0111\u1ed1i nhau"}]}],"id_ques":2008},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":10,"ques":"Tr\u00ean m\u1ed9t \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng cho 4 \u0111i\u1ec3m M, N, P, Q sao cho \u0111i\u1ec3m P n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N; \u0111i\u1ec3m N n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m P v\u00e0 Q. Bi\u1ebft MN = 6cm, MQ = 10cm, NP = 2cm. Kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh n\u00e0o sau \u0111\u00e2y sai? ","select":["A. MN = PQ","B. MP > PN","C. MP = QN","D. NQ < NP"],"hint":"T\u00ednh PQ, NQ, MP r\u1ed3i so s\u00e1nh v\u00e0 ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n sai","explain":" <span class='basic_left'> <b> T\u00f3m t\u1eaft: <\/b> <br\/> 4 \u0111i\u1ec3m M, N, P, Q c\u00f9ng thu\u1ed9c m\u1ed9t \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng <br\/> \u0110i\u1ec3m P n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M, N <br\/> \u0110i\u1ec3m N n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m P, Q <br\/> MN = 6cm <br\/> MQ = 10cm <br\/> NP = 2cm <br\/> H\u00e3y ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n sai? <br\/><br\/> <\/span><span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K110.png' \/><\/center><br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m P n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 N n\u00ean ta c\u00f3: <br\/> $\\begin{align*} MP + PN &= MN \\\\ MP + 2cm &= 6cm \\\\ MP &= 6cm - 2cm \\\\ MP &= 4cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m P n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M, N; \u0111i\u1ec3m N n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m P, Q n\u00ean \u0111i\u1ec3m N n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M, Q <br\/> $\\begin{align*} MN + NQ &= MQ \\\\ 6cm + NQ &= 10cm \\\\ NQ &= 10cm - 6cm \\\\ NQ &= 4cm \\end{align*}$ <br\/> V\u00ec \u0111i\u1ec3m N n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m P v\u00e0 Q n\u00ean ta c\u00f3: <br\/> $\\begin{align*} PQ &= PN + NQ \\\\ PQ &= 2cm + 4cm \\\\ PQ &= 6cm \\end{align*}$ <br\/> Ta c\u00f3: MN 6cm, PQ = 6cm n\u00ean MN = PQ <br\/> MP = 4cm, PN = 2cm n\u00ean MP > PN <br\/> MP = 4cm, QN = 4cm n\u00ean MP = QN <br\/> NQ = 4cm, NP = 2cm m\u00e0 4cm > 2cm n\u00ean NQ > NP v\u1eady kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh <b> NQ < NP l\u00e0 sai <\/b> <br\/> <span class='basic_pink'> V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n sai l\u00e0: D<\/span> ","column":2}]}],"id_ques":2009},{"time":24,"part":[{"title":"","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":10,"ques":"H\u00e3y ch\u1ecdn c\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi \u0111\u00fang nh\u1ea5t. <br\/> Cho M, N l\u00e0 hai \u0111i\u1ec3m tr\u00ean tia Ox, bi\u1ebft OM = 6cm, MN = 2cm. Th\u00ec: ","select":["A. ON = 4cm","B. ON = 8cm","C. ON = 4cm ho\u1eb7c ON = 8cm","D. ON = 12cm ho\u1eb7c ON = 4cm"],"hint":"C\u00f3 hai tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p, v\u1ebd h\u00ecnh r\u1ed3i t\u00ednh ON","explain":" <span class='basic_left'> <b> T\u00f3m t\u1eaft: <\/b> <br\/> M, N thu\u1ed9c tia Ox <br\/> OM = 6cm <br\/> MN = 2cm <br\/> ON = ? <br\/><br\/> <\/span><span class='basic_green'>B\u00e0i gi\u1ea3i:<\/span> <br\/> Theo \u0111\u1ec1 b\u00e0i ta c\u00f3 h\u00ecnh v\u1ebd: <br\/> <b> Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p 1: <\/b> Hai \u0111i\u1ec3m O, N n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K111.png' \/><\/center><br\/> V\u00ec O, N n\u1eb1m c\u00f9ng ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M; MN = 2cm, MO = 6cm m\u00e0 2cm < 6cm n\u00ean MN < MO <br\/> $\\Rightarrow$ \u0110i\u1ec3m N n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m M v\u00e0 O <br\/> $\\begin{align*} ON + MN &= OM \\\\ ON + 2cm &= 6cm \\\\ ON &= 6cm - 2cm \\\\ ON &= 4cm \\end{align*}$ <br\/> <b> Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p 2: <\/b> Hai \u0111i\u1ec3m O, N n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M <br\/> <center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop6/toan/hinhhoc/bai5/lv3/img\/H615_K112.png' \/><\/center> <br\/> V\u00ec hai \u0111i\u1ec3m O, N n\u1eb1m kh\u00e1c ph\u00eda \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec3m M n\u00ean \u0111i\u1ec3m M n\u1eb1m gi\u1eefa hai \u0111i\u1ec3m O, N <br\/> $\\begin{align*} \\Rightarrow ON &= OM + MN \\\\ ON &= 6cm + 2cm \\\\ ON &= 8cm \\end{align*}$ <br\/> V\u1eady ON = 4cm ho\u1eb7c ON = 8cm <br\/> <span class='basic_pink'> \u0110\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang nh\u1ea5t l\u00e0: C <\/span> ","column":2}]}],"id_ques":2010}],"lesson":{"save":0,"level":3}}

Điểm của bạn.

Câu hỏi này theo dạng chọn đáp án đúng, sau khi đọc xong câu hỏi, bạn bấm vào một trong số các đáp án mà chương trình đưa ra bên dưới, sau đó bấm vào nút gửi để kiểm tra đáp án và sẵn sàng chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Trả lời đúng trong khoảng thời gian quy định bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 1 phút đầu tiên + 5 điểm
Trong khoảng 1 phút -> 2 phút + 4 điểm
Trong khoảng 2 phút -> 3 phút + 3 điểm
Trong khoảng 3 phút -> 4 phút + 2 điểm
Trong khoảng 4 phút -> 5 phút + 1 điểm

Quá 5 phút: không được cộng điểm

Tổng thời gian làm mỗi câu (không giới hạn)

Điểm của bạn.

Bấm vào đây nếu phát hiện có lỗi hoặc muốn gửi góp ý