1. Gia đình em - Tự nhiên xã hội lớp 1

Sau bài học, học sinh biết được thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, các công việc nhà và chia sẻ công việc với mọi người trong gia đình.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây