Bài 24: Suất điện động cảm ứng - Vật lý lớp 11

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 24: Suất điện động cảm ứng

1. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín
1.1 Định nghĩa
- Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín

1.2 Định luật Fa-ra-đây
- Công thức suất điện động cảm ứng 

${{e}_{c}}=-\frac{\Delta \phi }{\Delta t}$

Độ lớn của suất điện động cảm ứng     $\left| {{e}_{c}} \right|=\left| \frac{\Delta \phi }{\Delta t} \right|$

- Định luật Fa-ra-đây : độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

2. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ
- Sự xuất hiện dấu trừ (-) trong công thức của suất điện động cảm ứng là để phù hợp với định luật Len-xơ.

- Mạch kín (C) phải được định hướng, chọn chiều pháp tuyến dương để tính từ thông $ϕ$ qua mạch kín (C)

+ Nếu $ϕ$ tăng thì $e_c<0$: chiều của suất điện động cảm ứng ngược với chiều của mạch.

+ Nếu $ϕ$ giảm thì $e_c>0$: chiều của suất điện động cảm ứng là chiều của mạch.

3. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ
- Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng