Bài 13: Công cơ học - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 13: Công cơ học - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết công cơ học

1. Khi nào có công cơ học?

- Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển động

- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công  của vật)

- Công cơ học thường được gọi tắt là công.

- Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển

- Ví dụ: con bò kéo một chiếc xe đi trên đường, ta nói lực kéo của con bò đang thực hiện một công. Một người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao, ta nói lực nâng của lực sĩ đang thực hiện công.

2. Công thức tính công

- Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực thì công của lực F được tính bằng công thức sau:

       $A=F.s$, trong đó:  A là công của lực F

                                       F là lực tác dụng vào vật

                                       s là quãng đường vật dịch chuyển

- Khi lực F= 1N và s=1m thì A=1N.1m= 1N.m. Đơn vị công là jun, kí hiệu là J (1J=1Nm)

- Chú ý: nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên. Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không