Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết công thức tính nhiệt lượng

1. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?

- Nhiệt lượng của một vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào ba yếu tố:

+ Khối lượng của vật

+ Độ tăng nhiệt độ của vật

+ Chất cấu tạo nên vật

1.1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật

- Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên càng lớn.

1.2 Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ

- Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên càng lớn

1.3 Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật 

- Các chất khác nhau thì nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên thêm 1o C là khác nhau.

2. Công thức tính nhiệt lượng

- Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức

           $Q=m.c.t$

trong đó:   Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J

                 m là khối lượng của vật, tính ra kg

                 $t=t_{1}-t_{2}$ là độ tăng nhiệt độ, tính ra oC hoặc 0K

                 c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K

- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1oC (1K)