Bài 42: Thấu kính hội tụ - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết thấu kinh hội tụ

1. Đặc điểm của thấu kính hội tụ

- Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa

\n<title></title> \n<title></title>

2. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ

2.1 Trục chính

- Trong các tia tới vuông góc với thấu kinh hội tụ, có một tia lõ truyền thẳng không đổi hướng. tia này trùng với một đường thẳng được gọi trục chính của thấu kinh

2.2 Quang tâm

- Trục chính của thấu kính hội tụ đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng không đổi hướng. Điểm O này gọi là quang tâm của thấu kính

2.3 Tiêu điểm

\n<title></title> \n<title></title>

- Một chùm tia song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu điểm của thấy kính hội tụ và nằm khác phía với chùm tia tới

- Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm F và F' nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm

2.4 Tiêu cự

- Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm OF=OF'=f gọi là tiêu cự của thấu kính

- Nếu cho tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì thấy tia ló song song với trục chính