Bài 44: Thấu kính phân kì - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết thấu kính phân kì

1. Đặc điểm của thấu kính phân kì

\n<title></title> \n<title></title>

- Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa

- Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kinh phân kì cho chùm tia ló phân kì

2. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cụ của thấu kính phân kì

2.1 Trục chính

- Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính của thấu kính

2.2 Quang tâm

- Trục chính của thấu kính phân kì đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm  này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính

2.3 Tiêu điểm

\n<title></title> \n<title></title>

- Chùm tia tới song song với trục chish của thấu kính phân kì cho các tia ló kéo dài cắt nhau tại điểm F nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu điểm của thấu kính phân kì và nằm cùng phía với chùm tia tới

- Mỗi thấu kính phân kì có hai tiêu điểm F và F' nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm O

2.4 Tiêu cự

- Khoảng cách từ quang tâm tới tiêu điểm OF=OF'=f gọi là tiêu cự của thấu kính