Đề kiểm tra tháng

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 6

Tháng 10

Đề kiểm tra 15 phút - Giáo dục công dân 6 - Tháng 10 - Số 1

?
(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong tháng 10)
Tháng 11

Đề kiểm tra 45 phút - Giáo dục công dân 6 - Tháng 11 - Số 2

?
(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong tháng 11)
Tháng 12

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Giáo dục công dân 6 - Tháng 12 - Số 2

?
(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong kỳ I)
Tháng 3

Đề kiểm tra 15 phút - Giáo dục công dân 6 - Tháng 3 - Số 1

?
(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong tháng 3)
Tháng 4

Đề kiểm tra 45 phút - Giáo dục công dân 6 - Tháng 4 - Số 2

?
(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong tháng 4)
Tháng 5

Đề kiểm tra cuối năm - Giáo dục công dân 6 - Tháng 5 - Số 2

?
(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong cả năm học)
BXH KIỂM TRA Giáo dục công dân 6
Mở hỏi đáp nhanh

Tiếng Anh 123