GIẢI THƯỞNG GÓC THÔNG THÁI
CHÚ Ý
Nếu một thành viên đã được giải thưởng tuần thì thành viên đó sẽ không được nhận thưởng tuần trong 4 tuần tiếp theo (cho dù điểm vẫn nằm trong top 5) để nhường cơ hội cho các bạn xếp sau. Sau 4 tuần nếu thành viên đó tiếp tục đứng top 5 sẽ lại được nhận thưởng bình thường.
Nếu một thành viên đã được giải thưởng tháng thì thành viên đó sẽ không được nhận thưởng tháng trong 2 tháng tiếp theo (cho dù điểm vẫn nằm trong top 5) để nhường cơ hội cho các bạn xếp sau. Sau 2 tháng nếu thành viên đó tiếp tục đứng top 5 sẽ lại được nhận thưởng bình thường.
Điểm thông thái được tính như sau:
Nếu câu hỏi được Giáo viên Luyenthi123 chọn là câu hỏi hay thì được +5 điểm thông thái
Nếu câu trả lời được Giáo viên Luyenthi123 chọn là câu trả lời đúng thì được +5 điểm thông thái
Nếu câu trả lời được người đặt câu hỏi chọn là câu trả lời đúng thì được +1 điểm thông thái
Lưu ý: hiện tại chỉ thành viên VIP mới được + thêm ngày VIP. Thành viên thường chỉ được + điểm danh hiệu.
Xem chi tiết nội quy và giải thưởng (áp dụng từ 15/1/2018)
GIẢI THƯỞNG Tháng 4/2020
GIẢI THƯỞNG Tháng 3/2020
GIẢI THƯỞNG Tháng 2/2020
GIẢI THƯỞNG Tháng 1/2020
GIẢI THƯỞNG Tháng 12/2020
GIẢI THƯỞNG Tháng 11/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 10/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 9/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 8/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 4/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 2/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 1/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 12/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 11/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 10/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 9/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 8/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 7/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 6/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 5/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 4/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 3/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 2/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 1/2018
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng