Chi tiết câu hỏi
vutuantrong
Gửi lúc: 10:05 30-05-2019

Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau? (chỉ cần vt đs thôi là đc)


Toán lớp 4


7 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

123; 234; 345; 456


Báo cáo sai phạm
vutuantrong đã chọn câu trả lời này

này câu sau vote mk đi mk vote bn 1 câu nói thật đấy


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 4 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: