Chi tiết câu hỏi
vutuantrong
Gửi lúc: 10:14 30-05-2019

Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở? (chỉ cần ghi đs)


Toán lớp 4


17 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

900 đồng ; 600 đồng


Báo cáo sai phạm
vutuantrong đã chọn câu trả lời này

mk chuẩn bị ra câu hỏi típ theo, cố gắng trả lời nhá


Báo cáo sai phạm

nhg bn ấy trả lời đúng và đầy đủ mà


Báo cáo sai phạm

câu của tui ông mà trả thíu


Báo cáo sai phạm

mk trả lời mà vote mk đi plz


Báo cáo sai phạm

900 đồng và 60 đồng

vote mk nha plz


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 14 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: