Chi tiết câu hỏi
AnzKn123
Gửi lúc: 21:11 02-12-2019

Trên hình bên, hai đường thẳng a, b song song với nhau, đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B.
 
Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp A4,B_1) rồi đo xem hai góc đó có bằng nhau không?
Hãy lí luận vì sao ∠(A4 ) = ∠(B1 ) theo gợi ý sau:
Nếu ∠(A4 ) ≠ ∠(B1) thì qua A ta vẽ tia Ap sao cho ∠(pAB) = ∠(B1)
Thế thì Ap // b , vì sao?
Qua A, vừa có a//b vừa có Ap//b. thì sao?
Kết luận: đường thẳng Ap và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác, ∠(pAB) = ∠(A4) ,từ đó ∠(A4 ) = ∠(B1 )
Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Toán lớp 7
Toán có lời văn


1 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: