Chi tiết câu hỏi
AnzKn123
Gửi lúc: 21:12 02-12-2019

o ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?
 
a) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì hai đường thẳng a, c song song với nhau.
b) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c và đường thẳng a song song với đường thẳng b thì đường thẳng b cũng vuông góc với đường 

Toán lớp 1


1 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: