Chi tiết câu hỏi
AnzKn123
Gửi lúc: 21:12 02-12-2019

 Cho hình bs 7 (đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng c song song với đường thẳng d).
 
Cho biết số đo của các góc ∠C1; ∠D2và giải thích cách tìm ra kết quả.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

 

Toán lớp 7


2 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Có góc BCD = góc B = 55 độ
=> góc BCD = góc C1 = 55 độ ( 2 góc đối đỉnh)
Có góc C1 + góc C2 = 180 độ ( 2 góc kề bù),(góc C2 là góc dưới góc C1)
                     góc C2 = 180 độ - góc C1
                     góc C2 = 180 độ - 55 độ
                     góc C2 = 125 độ

Báo cáo sai phạm
Có góc BCD = góc B = 55 độ
=> góc BCD = góc C1 = 55 độ ( 2 góc đối đỉnh)
Có góc C1 + góc C2 = 180 độ ( 2 góc kề bù),(góc C2 là góc dưới góc C1)
                     góc C2 = 180 độ - góc C1
                     góc C2 = 180 độ - 55 độ
                     góc C2 = 125 độ

Báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: